top of page

Obchodní podmínky, GDPR

Obchodní podmínky ke konání kurzů a účasti na nich:

 

Článek 1.

Úvodní informace

 1. Kurzy pořádá a zajišťuje:

Dana Vobořilová, adresa sídla: Chotouňská 478/6, 108 00, Praha 10 – Malešice, identifikační číslo osoby: 03521451, dále jen provozovatel.

 

1.2 Kurzy jsou vypsány a prezentovány na internetové stránce provozovatele www.dadacakes.cz.

1.3. Ceny kurzů jsou uváděny včetně všech daní a poplatků.

1.4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.5. Fotografie uvedené na stránkách provozovatele jsou pouze ilustrační, určující je vždy popis a specifikace jednotlivých kurzů.  

 

Článek 2.

Předmět smlouvy

2.1. Provozovatel se zavazuje provést kurz dle objednávky klienta potvrzené provozovatelem a umožnit klientovi účast na tomto kurzu ve sjednaném termínu.

2.2. Klient se zavazuje uhradit provozovateli cenu kurzu a dodržovat veškeré podmínky dále stanovené.

2.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti potvrzením objednávky klienta ze strany provozovatele.

2.4. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), označení konkrétního kurzu z nabídky provozovatele či specifikaci kurzu v případě výběru individuálního kurzu, termín konání kurzu a počet osob, které se kurzu zúčastní.

2.5. Objednávku je možné učinit elektronicky na internetových stránkách provozovatele, e-mailem na e-mailové adrese: info@dadacakes.cz nebo telefonicky. Potvrzení objednávky ze strany provozovatele se děje vždy písemně emailem.

2.6. Provozovatel se zavazuje objednávku potvrdit nebo odmítnout ve lhůtě tří pracovních dnů od jejího obdržení.

 

Článek 3.

Místo konání

3.1. Kurzy se konají na místě:

Sluštice 35, PSČ 250 84, okres Praha-východ

3.2. Kurzy se konají v čase určeném provozovatelem a uvedeném na jeho internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky.

3.3. Klient je povinen dostavit se na místo konání nejpozději deset minut před začátkem kurzu. Provozovatel může klientovi v případě pozdního příchodu účast na kurzu odmítnout. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny za účast.

 

Článek 4.

Typy kurzů

4.1. Dle způsobu obsazování kurzů jsou rozlišovány:

a)obecné kurzy

b)kurzy pro soukromé skupiny

c)individuální kurzy

Obecné kurzy

4.2. Na obecné kurzy se klient hlásí výběrem některého z aktuální nabídky kurzů na internetových stránkách provozovatele.

4.3. Klient je povinen po potvrzení jeho objednávky provozovatelem uhradit nejdéle do tří pracovních dnů na účet provozovatele zálohu na kurzovné ve výši 1000,-. Zbylá částka kurzovného se hradí v hotovosti k rukám provozovatele při nástupu na kurz v den jeho konání. Nedojde-li ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky provozovatelem k připsání zálohy dle tohoto odstavce na účet provozovatele, je objednávka automaticky zrušena.

4.4. Nemůže-li se klient kurzu v daném termínu zúčastnit, je oprávněn za sebe zajistit náhradníka a toto zároveň písemně sdělit provozovateli formou e-mailové zprávy s uvedením jména, telefonního čísla a e-mailu takového náhradníka.

4.5. V případě neúčasti klienta na kurzu v daném termínu a nezajištění účasti náhradníka se uhrazená záloha dle odst. 4.3 těchto podmínek nevrací.

Kurzy pro soukromé skupiny

4.6. Maximální kapacita kurzů pro soukromé skupiny jsou čtyři osoby.

4.7. Na kurz pro soukromé skupiny se hlásí skupina prostřednictvím svého zástupce, a to výběrem z aktuální nabídky kurzů na internetových stránkách provozovatele a navržením požadovaného termínu. V objednávce je třeba výslovně označit, že se jedná o objednávku kurzu pro soukromou skupinu.

4.8. Cena za kurz je v případě soukromé skupiny neměnná a za celou skupinu, bez ohledu na počet skutečně se účastnících osob. Omezení maximálního počtu účastníků tímto není dotčeno.

4.9. Klient je povinen po potvrzení jeho objednávky provozovatelem uhradit nejdéle do tří pracovních dnů na účet provozovatele zálohu na kurzovné ve výši 50 % předepsané ceny celého kurzu pro soukromou skupinu. Zbylá částka kurzovného se hradí v hotovosti k rukám provozovatele při nástupu na kurz v den jeho konání. Nebude-li uhrazena byť jen část ceny kurzu, není možno kurz konat.

4.10. V případě nekonání kurzu z důvodů na straně klienta, jako např. neuhrazení celkové ceny kurzovného, se uhrazená záloha dle odst. 4.8 těchto podmínek nevrací.

Individuální kurzy

4.11. Individuální kurzy se konají vždy dle konkrétní domluvy s klientem a jeho požadavků, včetně dohody o ceně, výši zálohy, termínu a náplně kurzu.

4.12. V případě nekonání kurzu ve sjednaném termínu z důvodů na straně klienta se uhrazená záloha na kurzovné nevrací.

 

Článek 5.

Cena

5.1. Klient se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu ve stanovené výši a způsobem dle typu kurzu. V ceně kurzu je zahrnuta cena při kurzu klientem užívaných surovin.

5.1. V případě neuhrazení kurzu řádně a včas dle těchto podmínek je provozovatel oprávněn odmítnout klientovi účast na kurzu. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení případně již uhrazené zálohy.

 

Článek 6.

Bezpečnost kurzu

6.1. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele kurzu a řídit se zásadami bezpečnosti práce.

6.2. Provozovatel kurzu na začátku kurzu poučí účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví svého i ostatních účastníků kurzu.

6.3. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat provozovatel kurzu o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.

6.4. Provozovatel je oprávněn vyloučit z účasti na kurzu účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny provozovatele kurzu, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá vyloučený účastník nárok na vrácení či slevu z uhrazeného kurzovného.

 

Článek 7.

Zrušení kurzu

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu nebo přesunout kurz do náhradního termínu v případě, když provozovatel nebude z mimořádných důvodů schopen zajistit kurz.

7.2. Mimořádnými důvody na straně provozovatele se rozumí situace, kdy provozovatel není schopen zajistit kurz z důvodu své pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci, nebo z objektivních důvodů, jako je přerušení dodávky elektrické energie apod.

7.2. V případě zrušení kurzu z důvodů na straně provozovatele má klient právo účastnit se totožného kurzu v náhradním termínu nebo na ukončení smlouvy a vrácení uhrazeného kurzovného či zálohy.

7.3. Případy neúčasti klienta a jejich důsledky jsou řešeny v ujednáních u jednotlivých typů kurzů.

7.4 V případě, že se klient nebude moci kurzu zúčastnit, je povinen toto bezodkladně sdělit provozovateli.

 

Článek 8.

Dárkový poukaz

8.1. Dárkový poukaz lze koupit na kterýkoliv z typu kurzů.

8.2 Klient je povinen po potvrzení jeho objednávky dárkového poukazu provozovatelem uhradit nejdéle do tří pracovních dnů na účet provozovatele kurzovné v plné výši.

8.3 Dárkový poukaz je platný po dobu v něm uvedenou. Po tuto dobu je klient, resp. držitel poukazu oprávněn dárkový poukaz uplatnit. Po skončení platnosti nemá klient ani držitel dárkového poukazu nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby.

8.4 Dárkový poukaz je možno použít pouze k úhradě kurzovného. V případě obecných kurzů se tak děje výběrem konkrétního kurzu z aktuální nabídky na internetové stránce provozovatele a uvedením skutečnosti o úhradě kurzovného dárkovým poukazem v objednávce odeslané provozovateli. U ostatních typů kurzů se tak děje rovněž uvedením této skutečnosti v objednávce odeslané provozovateli.  

8.5 Nemůže-li se klient, resp. držitel poukazu, kurzu v daném, jím z nabídky kurzů vybraném nebo domluveném, termínu zúčastnit, je oprávněn za sebe zajistit náhradníka.

8.6 V případě neúčasti klienta, resp. držitele poukazu, na zvoleném kurzu ve vybraném termínu, popřípadě nezajištění účasti náhradníka, dárkový poukaz propadá a uhrazená částka se nevrací.

8.7 Výměna dárkového poukazu za jiné služby, produkty či peníze, není možná.

 

Článek 9.

Škoda

9.1. Klient odpovídá provozovateli za škodu, kterou způsobí jemu nebo jiným účastníkům kurzu v případě porušení povinností dle těchto podmínek nebo jeho povinností zákonných.

9.2 Provozovatel neodpovídá klientovi za škodu na vnesených věcech do místa konání kurzu.

 

Článek 10.

Osobní údaje

10.1. Klient souhlasí s užitím svých osobních údajů v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tedy, aby provozovatel zpracovával a shromažďoval jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro realizování kurzu.

10.2. Poskytnuté osobní údaje klienta je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem.

10.3. Klient je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů odvolat, a to písemnou formou.

10.4. Klient výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů z konání kurzů, a k jejich užití poskytuje provozovateli plnou a neomezenou licenci.

 

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.1. Učiněním objednávky klient souhlasí se všemi obchodními podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a parametry a podmínkami vypsaného konkrétního kurzu.

11.2. Práva a povinnosti tohoto právního vztahu se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nejsou-li jednotlivá práva a povinnosti konkrétně sjednány a specifikovány v tomto dokumentu.

Všeobecné obchodní podmínky pro zakázkovou výrobu:

1. Úvodní ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.z.“ nebo „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Danou Vobořilovou, adresa sídla: Chotouňská 478/6, 108 00, Praha 10 – Malešice, identifikační číslo osoby: 03521451, jakožto Dodavatelem (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“).

 

 1. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

 

 1. Ujednání ve Smlouvě, která jsou odchylná od stanovení obsažených v obchodních podmínkách mají přednost.

 

 1. Dodavatel si vyhrazuje možnost jednostranně měnit nebo doplňovat obchodní podmínky, kdy tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Dodavatel užívá pro propagaci své podnikatelské činnosti webové stránky na adrese       www.dadacakes.cz

 

 1. Kontaktní údaje Dodavatele jsou:

 

a) telefon: 724 733 880

 

b) e-mailová adresa: info@dadacakes.cz

 

c) osobně – v místě Sluštice 35, PSČ 250 84, okres Praha-východ

 

2.  Uzavření, obsah a odstoupení od Smlouvy

Typy objednávek

 

 1. Běžná zakázka – pravidelné sériové dorty a cukrářské výrobky

 

-     objednávka je závazná okamžikem jejího potvrzení Dodavatelem.

 

 1. Svatební dorty a specifické zakázky

 

 • objednávka je závazná okamžikem jejího potvrzení Dodavatelem a připsáním zálohové platby na účet Dodavatele či jiným způsobem úhrady zálohové platby Dodavateli. Zálohová platba činí 1.000,00 Kč, neuvede-li Dodavatel Kupujícímu jinou částku,

 

V případě zrušení objednávky Kupujícím po jejím potvrzení Dodavatelem se Kupujícímu zálohová platba nevrací a celá náleží Dodavateli. 

 

 

 1. Objednávku lze učinit telefonicky, e-mailem nebo osobně v v místě Sluštice 35, PSČ 250 84, okres Praha-východ.

 

 1. Kupující v objednávce zejména uvede:

 

a) specifikaci výrobku, který chce Dodavatelem vytvořit,

b) požadovaný termín převzetí výrobku,

c) své pravdivé aktuální kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo a    

    e-mailovou adresu.

 

 1. Učiněním objednávky Kupující souhlasí bez výhrad s těmito obchodními podmínkami Dodavatele a zavazuje se jimi řídit řídit.

 

 1. Smlouva se považuje za uzavřenou po písemném (e-mailovém) potvrzení objednávky ze strany Dodavatele.

 

 1.  Pokud je pro zakázku požadována záloha, považuje se objednávka za potvrzenou okamžikem písemným (e-mailovým) potvrzením objednávky Dodavatelem a současně připsáním zálohové platby na účet Dodavatele, nebo osobní úhradou zálohové platby oproti potvrzení o jejím přijetí vystaveném Dodavatelem.

 

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit výrobu z důvodu nesložené zálohové platby nebo požadovat zaplacení předem, pokud se mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím služby vyskytnou důvodné pochybnosti o solventnosti zákazníka, nebo dojde k prodlení s platbou splatných faktur.

 

 1. Dodavatel je oprávněn objednávku odmítnout, v případě, že:

 

 1. objednávka byla učiněna ve lhůtě kratší než uvedené v bodě 3 tohoto článku těchto obchodních podmínek

 2. výrobní kapacita Dodavatele je naplněna,

 3. specifikace objednávky je nedostatečná nebo nerealizovatelná, kontaktní údaje Kupujícího uvedené v objednávce jsou nekompletní nebo neurčité, Kupujícího není možné kontaktovat.

 

 1. Dodavatel v přijetí objednávky uvede odhadovanou výslednou cenu za Výrobek, tato je orientační a výsledná cena se může v závislosti na použitých surovinách a požadavcích Kupujícího lišit.

 

 1. Případné zrušení objednávky je Kupující povinen zaslat písemně na e-mailovou adresu Dodavatele nebo prostřednictvím zprávy SMS na telefonní číslo Dodavatele.

 

 1. Kupující se zavazuje převzít Dodavatelem zhotovený Výrobek a zaplatit za něj kupní cenu. Dodavatel se zavazuje pro Kupujícího Výrobek připravit k převzetí ve sjednaném termínu.

 

3.  Poučení spotřebitele

 1. Kupující – spotřebitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. d), e) a g), neboť Výrobek je zbožím, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zbožím, které podléhá rychlé zkáze, jako i zbožím, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, stejně jako zbožím dodávaným v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 

4.  Kupní cena a její úhrada

 1. Všechny ceny jsou uvedené v korunách českých. Řídí se aktuálním orientačním ceníkem a odhadem Dodavatele na přání Kupujícího. Pro zakázkovou výrobu svatebních dortů a specifických zakázek platí ceny sjednané s Dodavatelem individuálně dle požadovaných a potřebných surovin, velikosti a náročnosti jednotlivé zakázky.

 

 1. Dodavatel je oprávněn navýšit cenu uvedenou v objednávce maximálně o 20 %, a to z důvodu vyšších vynaložených nákladů na suroviny Výrobku. K navýšení o více jak 20 % je Dodavatel oprávněn pouze s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího.

 

 1. Dodavatel je oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu. Poskytnutá záloha se započítává na úhradu kupní ceny v okamžiku převzetí Výrobku.

 

 1. Kupní cenu je možno hradit:

  1. v hotovosti při převzetí Výrobku

  2. před převzetím výrobku bankovním převodem na účet Dodavatele č.ú. 2300662988/2010. V případě úhrady převodem na účet bude výrobek Kupujícímu předán až po připsání celkové částky kupní ceny na účet Dodavatele. 

 

5. Předání Výrobku

 1. Hotový Výrobek si Kupující převezme osobně v provozovně Dodavatele nebo může být na základě předchozí domluvy mezi Dodavatelem a Kupujícím dopraven Dodavatelem na sjednané místo dodání.

 

 1. V případě, že Výrobek bude přebírat jiná osoba než Kupující, musí Kupující Dodavatele o této skutečnosti předem vyrozumět.

 

 1. Vlastnické právo, stejně jako nebezpečí škody přechází z Dodavatele na Kupujícího převzetím Výrobku.

 

 

6. Skladovací podmínky

 1. Veškeré Výrobky musí být skladovány při teplotě od +1 °C do +8 °C i po převzetí Kupujícím, a to odděleně od surovin jiného původu pro zamezení kontaminace jinými aromaty a mikroorganismy.

 

 1. V případě, že nedojde k uskladnění Výrobku v rozmezí stanovených teplot, hrozí jeho znehodnocení a v takovém případě Dodavatel nenese jakoukoliv odpovědnosti za vzniklé škody na Výrobku nebo Výrobkem způsobené, a v této souvislosti nebude Dodavatelem akceptována žádná reklamace Kupujícího.

 

7.  Poučení o látkách

 1. Prodávající v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 poučuje Kupujícího, že potravinářská barviva žluť SY (E110), chinolínová žluť (E104), azorubin (E122), červeň allura (E129), tatrazin (E102), ponceau 4R (E124), brilantní modř FCF (E133) obsažená v potravinářských barvách a dalších výrobcích mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

 

8.  Záruka za jakost

 1. Výrobek je věc podléhající rychlé zkáze a je určen pro okamžitou spotřebu. Dodavatel poskytuje záruku za jakost při splnění skladovacích podmínek po dobu čtyřiadvaceti (24) hodin od okamžiku převzetí Výrobku.

 

 1. V případě nevhodného skladování, zejména v rozporu s poučením o skladovacích podmínkách dle čl. 5 těchto obecných obchodních podmínek, a v důsledku toho zhoršení jakosti Výrobku, nevzniká jakákoliv odpovědnost Dodavatele za zhoršenou jakost Výrobku.

 

9.  Právo z vadného plnění – Reklamační řád

 1. Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, lze je reklamovat z důvodu výrobních vad. Ne však z důvodu nesprávného skladování či dopravy.

 

 1. Kupující je povinen Výrobek při převzetí důkladně zkontrolovat a na případné zjevné vady Dodavatele upozornit. Pozdější či dodatečné oznámení zjevných vad nebude Dodavatelem akceptováno.

 

 1. V případě vady Výrobku, která není zjevná nebo zjistitelná kontrolou při převzetí, zejména vady v chuti nebo složení, je Kupující povinen tuto vadu neprodleně oznámit Prodávajícímu, a to e-mailem a zároveň telefonicky. K oznámení učiněnému po uplynutí záruční doby nebude brán zřetel.

 

 1. Dodavatel je s ohledem na vlastnosti Výrobku oprávněn učinit volbu vypořádání vady Výrobku takto:

a. odstraněním vady Výrobku;

b. výměnou Výrobku;

c. slevou z kupní ceny; nebo

d. vrácením kupní ceny.

 1. Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku pokynů Kupujícího, pokud jej Dodavatel předem upozornil na nesprávnost nebo rizikovost takového pokynu.

 

10. Právo na prezentaci

 1. Dodavatel má právo použít fotografie výrobků k prezentaci a reklamě tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno odběratele.

 

11. Ochrana dat

 1. Dodavatel jako správce osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) EU, informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje Dodavatel zpracovává pouze po nezbytnou dobu a pouze pro účely své obchodní činnosti.

 

12. Závěrečná ujednání

 1. Smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím se řídí právní řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

 1. Dodavatel užije veškeré údaje, které mu poskytne Kupující, výhradně ke splnění Smlouvy, a to zcela v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, a tyto nebude uchovávat déle, než na dobu nezbytně nutnou pro naplnění všech jeho zákonných povinností.

 

 1. Změny obchodních podmínek nebo Smlouvy mohou být činěny pouze písemně.

 

 1. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Dodavatele.

 

 

V Praze dne 1.1.2023

 

 

bottom of page